DSGVO Datenschutzerklärung

Ween sin ech

Kim Conter

2 rue Mathendahl

L-4520 Niederkorn

Luxembourg

g1.jazz813@gmail.com

https://collectorsclub.lu

Wei eng persounenbezungen Donnéen ginn op dëser Websäit gesammelt

– Inhaltsdonnéen (z.B., Textsuchbegrëffer, Biller, Videoen).

– Benotzungsdonnéen (z.B., Besicht Kategorien, Interesséiert un den Inhalten, Opruffdonnéen, Besicher, Gefällt mir Angaben, Kommentarer ).

– Meta-/Kommunikatiounsdonnéen (z.B., IP-Adressen, Gravatar-Dengscht).

Cookies

Wann Dir, den Notzer een Kommentar op dëser Websäit schreiwt kann daat eng Awëllëgung sin, dein Numm, E-Mail Adress an Websäit an Cookies ze speichern. Dëss ass eng Komfortfunktioun, sou dass dir, den Notzer een Kommentar schreiwt, all Är Donnéen néi erantippen musst. Dëss Cookies ginn een Joer laang gespeichert.

Falls Dir, den Notzer een Konto hudd an Dir ierg op Websäit uemeldt, wert een temporärer Cookie gesetzt gin fir festzestellen, ob Ären Browser Cookies akzeptéiert. Dësen Cookie enthält keng persounenbezungen Donnéen an verwerft sech soubaal Dir Ären Browser zou maacht.

Wann Dir, den Notzer ierg uemeldet, gin puer Cookies ageriecht, fir Är Uemellungsinformatiounen an Ueweisungsoptiounen ze speichern. Uemeldungs-Cokkien verfaalen no zwee Deeg an Cookies fir Unzeigoptioun no engem Joer. Falls Dir bei der Uemeldung „Uegemeldt bleiwen“ auswielt, gëtt deng Uemeldung zwou Wochen laang oprechtgehaalen. Ma der Oofmeldung vun Ärem Konto ginn d’Umeldungs-Cookies geläscht.

Wann Dir een Artikel beschaafst oder veröffenlëschst, gëtt een zusätzlëschen Cookie an Ärem Browser gespeichert. Dësen Cookie enthält keng persounenbezungenen Donnéen an verweist nëmmen op Beitraachs-ID vum Artikel, den Dir grade beschaaft hudd. Den Cookie verfällt no engem Daach.

Agebettet Inhalter vun aaneren Websäiten

Beiträg op dëser Websäit kennen agebettet Inhalter beinhalten (z.B. Videoen, Biller, Beiträg). Agebettet Inhalter vun aaneren Websäiten verhaalen sech exacte sou, als ob Dir, den Notzer déi aaner Websäit besicht hätt. Dëss Websäiten kënnen Donnéen iwert Ierg sammelen, Cookies benotzen, zousätzlech Tracking-Dengschter vun Drëttanbieter abetten an Är Interaktioun mat dësem agebetteten Inhalt opzeeschnen, inklusive Är Interaktioun mat dem agebetteten Inhalt, falls Dir een Konto hudd an mat dessen op dëser Websäit uegemeldt sidd.

Analysedengschter

Ech benotzen den Automattic Jetpack. An hei kënnt Dir, den Notzer Datenschutzerklärung vum Automattic Jetpack noliesen.
https://jetpack.com/support/privacy/

Mat weem ech dëss Donnéen deelen

Kengerlei Donnéen deelen ech engem Drëttuebidder mat

Wie lange wir deine Daten speichern

Wenn Dir, den Notzer een Kommentar schreiwt, gëtt deen inklusive Metadonnéen fir zäitlech fir ëmmer gespeichert. Op déi Art kann ech Folgekommentarer automatësch erkennen an fräiginn, anstatt se an enger Moderatiouns-Waardeschlang festzehaalen.

Wei eng Rechter hudd Dir mat Ären Donnéen 

Wann Dir, den Notzer Kommentarer op der Websäit geschriwen hudd, kënnt Dir een Export Ärer persounenbezungenen Donnéen bei mir uefuerderen, inklusive vun all Donnéen, déi Dir mir matgedeelt hudd. Doropper hinäus kënnt Dir Löschung vun all persounenbezungenen Donnéen, déi ech vun Ierg gespeichert hun, ueforderen. Dëss ëmfasst nik Donnéen, déi ech opgrond administrativer, rechtlecher oder sëcherheetsrelevanter Noutwendegkeeten opbewahren mussen.

Wouhin gin meng Donnéen verscheckt 

Besicher-Kommentarer kënnen vun engem automatiséierten Dënscht zu der Spam-Erkennung ënnersicht ginn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.